Zázračná škôlka

O nás

Naša Zázračná škôlka bude v najbližšom roku pracovať podľa školského vzdelávacieho programu – Dobré deti svojich rodičov. „Chceme byť dobrí, mať sa radi, prijímať sa navzájom a prejavovať si úctu.“ Aj prostredníctvom tejto myšlienky budeme viesť deti k tomu, aby sami prejavovali túžbu byť dobrými (deťmi, kamarátmi, priateľmi) a dokázali sa prijímať so svojimi osobitosťami. Nebránime sa ani integrácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, či detí so zdravotným postihnutím (mentálnym, telesným, narušenou komunikačnou schopnosťou a viacnásobným postihnutím). Chceme tak čo najefektívnejšie podporovať správnu výchovu detí v rodine .

Čo poskytujeme

Cenník

Školnémesačné200 €
Stravadesiata0,50 €
obed1,90 €
olovrant0,50 €

PODĽA ZÁKONA č. 561/2008 Z.z. majú zárobkovo činní rodičia možnosť čerpať rodičovský príspevok do 3 rokov veku dieťaťa vo výške 230 eur na mesiac, ktorý poskytuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR na starostlivosť o dieťa.

Kontakt

Súkromná materská škola 2M
Záhumenská 7
911 01 Trenčín

Mgr.Dana Pašková
+421 918 498 773

i n f o @ z a z r a c n a s k o l k a . s k